IncentiveJapan.com

โตเกียว 8 วัน 6 คืน

 • ระยะเวลา 8 วัน
 • ช่วงเวลาเดินทาง มกราคม – กุมภาพันธ์
 • เดือนไหนดี กุมภาพันธ์
 • เดือนไหนดี มกราคม
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
 • โตเกียว
 • ทัวร์กรุ๊ปเล็กส่วนตัว
 • ทัวร์ญี่ปุ่นหิมะ หน้าหนาว

ไฮไลท์ทัวร์

สัมผัสประสบการณ์เที่ยว เมืองคามาคุระ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เดินเล่นตลาดอะเมโยโกะ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ราเม็งและบะหมี่ถ้วย
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งใน โยโกฮามา ไชน่าทาวน์ ชื่นชมสถาปัตยกรรมและสิ่งศักดิ์สิทธ์อันเก่าแก่ของเมืองคาวาโงเอะ ผ่อนคลายสบายใจไปกับคุสัตสึ ออนเซ็น ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ ฟูจิกาวางูจิโกะ

เที่ยวด้วยรถส่วนตัวพร้อมคนขับคนไทยที่ได้ใบอนุญาตถูกต้อง
และชำนาญเส้นทาง ดูแลคุณแบบมืออาชีพ!!

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรก           กรุงเทพฯ

21.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

23.50 น.       ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 642

*****************************************************

วันที่สอง        เมืองคามามุระ

07.40 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร (เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

บริการรถนำเที่ยวแบบส่วนตัวพร้อมคนขับผู้ชำนาญเส้นทาง รอรับท่านที่สนามบิน

รถที่ใช้บริการจำนวนผู้โดยสาร 8 ท่าน

 • Toyota Hiace Grand Cabin เป็นรถตู้ 10 ที่นั่งสามารถใส่สำภาระได้เท่ากับจำนวนผู้โดยสารเหมาะสำหรับท่องเที่ยวระหว่างเมือง
 • Toyota Alphard หรือ Velfire เป็นรถ MPV ขนาดใหญ่ 8 ที่นั่ง จุผู้โดยสารได้ 5-7 ท่านใส่สำภาระได้ 2-4 ใบ เหมาะสำหรับท่องเที่ยวเช้าเย็นกลับ หรือ หากใช้ในการเดินทางระหว่างเมือง แนะนำเป็นนั่ง 4 ท่านใส่สำภาระได้ครบตามจำนวนผู้โดยสาร
 • Toyota Voxy หรือ Noah เป็นรถ MPV ขนาดกลาง 8 ที่นั่ง ราคาประหยัดกว่า Alphard หรือ Velfire จุผู้โดยสารได้  5-7 ท่าน สามารถใส่สำภาระได้ 2-4 ใบ เหมาะสำหรับท่องเที่ยวเช้าเย็นกลับ หรือ หากใช้ในการเดินทางระหว่างเมือง แนะนำเป็นนั่ง 4 ท่านใส่สำภาระได้ครบตามจำนวนผู้โดยสาร

เช้า             จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ (Kamakura) เมืองเก่าเคล้าวัฒนธรรมที่มีประวัติความเป็นมาหลายร้อยปี (โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

เมืองคามาคุระ (Kamakura) เป็นเมืองที่อยู่ในจังหวัดคานากาว่า ภูมิภาคันโตบนเกาะฮอนชู เป็นเมืองหลวงเก่า แฉกเช่นเดียวกับ เกียวโตและนารา ในยุคสมัยชอง คามากูระ โชกุน ตั้งแต่ปี คศ. 1185 ถึง 1333 ก่อตั้งโดย มินาโมโตะ โนะ โยริโตโมะ และค่อยๆ เสื่อมลง จนมาถึงยุคสมัยเอโดะ คามากูระ กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง  ถึงแม้ว่าจะสูญเสียจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวในปี  คศ. 1923 แต่ คามากูระ ก็ยังถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวิติศาสตร์ที่สำคัญในภูมิภาคันโต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์หลวงพ่อไดบุดสึ วัดฮาเซเดระ และ ศาลเจ้าซึรุงาโอกา ฮาชิมังกุ

เย็น            นำท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม APA Hotel Yokohama

ค่ำ             รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

หลังจากรับประทานอาหาร ท่านสามารถเดินเยี่ยมชมบรรยากาศบริเวณอ่าวโยโกฮาม่า หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก                  APA Hotel Yokohama หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

*****************************************************

วันที่สาม         ตลาดอะเมโยโกะ - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - พิพิธภัณฑ์บะหมี่ถ้วยโยโกฮามะ - โยโกฮามา ไชน่าทาวน์  

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หรือที่ตลาด Ameyoko ตามอัธยาศัย (มื้อที่ 3)

นำท่านออกเดินทางสู่ ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) เป็นตลาดซึ่งเป็นตรอกยาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีทั้งร้านขายอาหารสด อาหารแห้ง ผลไม้ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าแฟชั่น ร้านขายเครื่องสำอาง ของใช้ ร้านอาหาร ขนม และร้านค้าอีกสารพัด รวมกันกว่า 400 ร้าน เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมของถูกที่นักท่องเที่ยวต้องมาแวะช้อปปิ้งกันที่นี่ เวลาเปิดร้านภายในตลาดโดยประมาณ คือ 10.00-20.00 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง (Ramen Museum)

กลางวัน         อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ Ramen Museum

พิพิธภัณฑ์ราเม็ง (Ramen Museum) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ.1994 ด้วยแนวคิดสวนสนุกราเมนแห่งแรกของโลก แนวคิดของเราคือการเป็นสถานที่ที่ครบวงจรในการเพลิดเพลินกับรสชาติของอาหารท้องถิ่นจากร้านค้าที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศญี่ปุ่นโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปจังหวัดที่ตั้งของร้าน  มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการที่ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของราเมงที่ และยังสามารถเพลิดเพลินกับประสบการ์ณแบบใหม่ใน "ชั้นเรียนทำเส้นราเมง" ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ทำเส้นราเมงโดยใช้วิธีการแบบดั้งเดิมของจีน "การนวดเส้นด้วยไม้ไผ่สีเขียว" และเพลิดเพลินกับการเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแป้งเป็นราเมง

*** มีค่าใช้จ่าย / จำเป็นต้องจองล่วงหน้า สำหรับ workshop การทำเส้นราเม็ง ***

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บะหมี่ถ้วยโยโกฮามะ (Yokohama Cupnoodle Museum) หรือ มิวเซียมบะหมี่ถ้วย / บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นมิวเซียมที่บอกเล่าเรื่องราว ประวัติศาสตร์การคิดค้น ต้นแบบบะหมี่ถ้วยของโลกอย่างแบรนด์ NISSIN (นิชชิน) หรือถ้าเราคุ้นตาก็อยู่แล้วก็คือ บะหมี่ยี่ห้อนิชชิน นั่นแหละ แต่นี่ไม่ใช่แค่จะมาโชว์ขายของว่า นิชชิน ดียังไง แต่นิชชินถือว่าเป็นแบรนด์สร้างสรรค์นวัตกรรม เพราะเค้าคือแบรนด์ที่คิดค้นการทำ บะหมี่ลงถ้วย เจ้าแรกของโลก

จากนั้นนำท่านชมตลาด โยโกฮามา ไชน่าทาวน์ (Yokohama Chinatown) ย่านช้อปปิ้งที่มีแต่ของอร่อย ที่นี่จะมีร้านอาหารและร้านขายของกว่า 500 ร้าน เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1859 ตั้งแต่โยโกฮาม่าเปิดเป็นท่าเรือ ดึงดูดพ่อค้าชาวจีนให้มาทำการค้าและตั้งรกรากที่นี่

เย็น                   อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก                  APA Hotel Yokohama หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

*****************************************************

วันที่สี่            เมืองคาวาโงเอะ – ศาลเจ้า Hikawa –  วัดคิตาอิน – น้ำแข็งย้อยอาชิงะคุโบะ – คุซัทสึ ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)

08.00 น.      Check out ออกจากที่พัก APA Hotel Yokohama

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโงเอะ (Kawagoe) หรือ คาวาโกเอะ เป็นนครศูนย์กลางในจังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เมืองนี้ได้รับฉายาว่าเป็นเมือง "เอโดะจิ๋ว" ด้วยอาคารบ้านเรือนภายในเขตเมืองเก่าที่อนุรักษ์ไว้อย่างดี เป็นสถาปัตยกรรมเก่าสมัยยุคเอโดะ และการเดินทางจากโตเกียว ใช้เวลาเดินทางเพียงประมาณ 30–60 นาที ทำให้เมืองนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยย่านที่มีชื่อเสียงที่สุด คือถนนคูราซูกูริ เยี่ยมชมศาลเจ้า Hikawa และวัด Kitain

จากนั้นเยี่ยมชม ศาลเจ้าฮิกาวะ (Hikawa Shrine) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ในนิกายชินโตของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในหมู่คนญี่ปุ่นมากเรื่องการขอเรื่องความรัก ที่นี่จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของคู่รักชาวญี่ปุ่นที่จะมาขอพรเรื่องความรักจากศาลเจ้าแห่งนี้

วัดคิตาอิน (Kitain) นับว่าเป็นวัดเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองคาวาโกะเอะ ที่เคยเป็นวัดหลักของนิกายเทนไดในภูมิภาคคันโต เนื่องมาจากการที่ในสมัยเอโดะนั้น ท่านโชกุนได้เลื่อมใสศรัทธาเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้  ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้ก็คือ รูปปั้นที่มีจำนวนมากถึง 540 รูป โดยแต่ละรูปก็จะมีการแสดงสีหน้าท่าทางอารมณ์ที่แต่งต่างกัน

กลางวัน             อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย               จากนั้นนำท่านเดินทางเยี่ยมชม น้ำแข็งย้อยอาชิงะคุโบะ (Icicles of Ashigakubo) เยี่ยมชมเทศกาลน้ำแข็ง เป็นการจัดแสดงน้ำแข็งย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติพร้อมการจัดแสดงแสงสี

ค่ำ                     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

ที่พัก                  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel New Koyo Kusatsu (คืนที่ 3)

ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นนอน  Futon และมีบ่อ onsen กลางแจ้ง พักผ่อนกับการแช่ออนเซ็นตามอัธยาศัย

*****************************************************

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

10.00 น.         นำท่านชม คุซัทสึ ออนเซ็น (Kutsatsu Onsen) คุสัตสึเป็นเมืองในจังหวัดกุนมะ เป็นเมืองซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของบ่อน้ำพุร้อน ซึ่งบ่อน้ำพุร้อนที่นี่จะมีน้ำพุร้อนธรรมชาติไหลตลอดทั้งปี ซึ่งน้ำพุร้อนที่นี่จะเป็นน้ำพุร้อนที่เป็นกรดกำมะถันอ่อน ซึ่งเชื่อกันว่า จะช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอกและอาการอัมพาต

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

เยี่ยมชม ถนนโบราณคารุอิซาว่า กินซ่า (Old Karuizawa Ginza street) ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เก่าแก่ตั้งแต่ยุคสมัยเอโดะ สองข้างทางมีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก โดยมีบรรยากาศแบบถนนชนบท เหมาะแก่การเดินเล่น ช้อปปิ้งและถ่ายรูป

เย็น               นำท่านสู่ เมืองทะกะซะกิ (Tagasaki) เพื่อชมถนนประด้บไฟที่เรียกว่า Pagenat of starlight Tagasaki

ค่ำ                     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

ที่พัก                  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel New Koyo Kusatsu (คืนที่ 4)

*****************************************************

วันที่เจ็ด        โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)

08.00 น.         Check out ออกจากที่พัก Toyoko Inn Fuji

นำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ (Gotemba Outlet) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีทั้ง แบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศ โดยร้านค้าภายใน Gotemba Premium Outlets จะมีทั้งหมดกว่าร้อยๆ ร้าน รวมถึงมีโรงแรมและออนเซ็นให้บริการด้วย ส่วนแบรนด์นั้นก็จะมีตั้งแต่ Balenciaga, Beams, Issey Miyake, Seiko, Casio, Rayban, Adidas, Nike, Asics, Coleman, The North Face, Pokemon Store, Sanrio, Lego ที่สำคัญมีลดราคากันตลอดทั้งปี อีกทั้งยังมีร้านอาหารมากมายหลายร้านด้วยกัน

กลางวัน             อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่ำ                     อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารเย็น ณ AEON MALL Narita ตามอัธยาศัย

ที่พัก                  นำท่านเข้าสู่ที่พัก (คืนที่ 6)

*****************************************************

วันที่แปด       เมืองคาวากุจิโกะ - กรุงเทพฯ (ในกรณีกลับช่วงเช้า)

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)

09.00 น.         Check-out ออกจากที่พัก

11.45 น.          นำคณะออกเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 649

17.05 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ…

 

วันที่แปด       วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - ถนนนาริตะซัง โอะโมะเทะซังโด - กรุงเทพฯ (ในกรณีเกลับช่วงเย็น)

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)

09.00 น.        Check-out ออกจากที่พัก Toyoko Inn Fuji Kawaguchiko Ohashi

นำท่านเยี่ยมชม วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) วัดนาริตะซันชินโชจิ เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ จังหวัดชิบะที่วัดแห่งนี้มีรูปเคารพขององค์ฟุโดเมียวโอ ที่มีชื่อเรียกขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า "นาริตะฟุโด" ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหนึ่งในศาสนสถานสำคัญที่เป็นศูนย์กลางความศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ

นำท่านเยี่ยมชม ถนนนาริตะซัง โอะโมะเทะซังโด (Naritasan Omotesando) ถนนสายนี้เป็นถนนสายเล็กๆ ที่มีบรรยากาศเก่าแก่ มีร้านอาหารและของที่ระลึกเรียงรายสองข้างทาง

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.         ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

15.30 น.         นำคณะออกเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 677

22.30 น.         เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ…

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์ และข้อมูลสำคัญ

เงื่อนไขการจอง การชำระเงินและการยกเลิกการจอง (แต่ละโรงแรมเงื่อนไขที่แตกต่างกัน)

การจองแพ็คเกจและการชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30-45 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)

 

การยกเลิก

 • ยกเลิกมากกว่า 35 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจาก ราคาแพ็คเกจทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
 • ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็คเกจทั้งหมด
 • ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว (Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว

Send listing report

This is private and won't be shared with the owner.

Your report sucessfully send

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business