IncentiveJapan.com

นาโกย่า 9 วัน 7 คืน

ปราสาทกุโจฮาจิมัง เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ตลาดโอมิโชชิมอาหารทะเล
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ถนนโรงน้ำชา ล่องเรือชมความสวยงามของหุบเขาโชกาวะ
นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมเทือกเขาเจแปน แอลป์สุดอลังการ

ไฮไลท์ทัวร์นาโกย่า 9 วัน 7 คืน ฤดูหนาว

     สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ผ่านปราสาทกุโจฮาจิมัง เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ แวะตลาดโอมิโชชิมอาหารทะเล เที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ถนนโรงน้ำชา ล่องเรือชมความสวยงามของหุบเขาโชกาวะ ตื่นตากับการนั่งกระเช้าลอยฟ้าชมเทือกเขาเจแปน แอลป์สุดอลังการ

เที่ยวด้วยรถส่วนตัวพร้อมคนขับคนไทยที่ได้ใบอนุญาตถูกต้อง และชำนาญเส้นทาง

ดูแลคุณแบบมืออาชีพ!!

ช่วงการเดินทาง เดือนมกราคม – มีนาคม

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรกของการเดินทาง

21.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

วันที่สองของการเดินทาง

00.05 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 644
07.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
บริการรถนำเที่ยวแบบส่วนตัวพร้อมคนขับผู้ชำนาญเส้นทาง รอรับท่านที่สนามบิน
รถที่ใช้บริการจำนวนผู้โดยสาร 8 ท่าน
  • Toyota Hiace Grand Cabin เป็นรถตู้ 10 ที่นั่งสามารถใส่สำภาระได้เท่ากับจำนวนผู้โดยสาร เหมาะสำหรับท่องเที่ยวระหว่างเมือง
  • Toyota Alphard หรือ Velfire เป็นรถ MPV ขนาดใหญ่ 8 ที่นั่ง จุผู้โดยสารได้ 5-7 ท่านใส่สำภาระได้ 2-4 ใบ เหมาะสำหรับท่องเที่ยวเช้าเย็นกลับ หรือ หากใช้ในการเดินทางระหว่างเมือง แนะนำเป็นนั่ง 4 ท่านใส่สำภาระได้ครบตามจำนวนผู้โดยสาร
  • Toyota Voxy หรือ Noah เป็นรถ MPV ขนาดกลาง 8 ที่นั่ง ราคาประหยัดกว่า Alphard หรือ Velfire จุผู้โดยสารได้ 5-7 ท่าน สามารถใส่สำภาระได้ 2-4 ใบ เหมาะสำหรับท่องเที่ยวเช้าเย็นกลับ หรือ หากใช้ในการเดินทางระหว่างเมือง แนะนำเป็นนั่ง 4 ท่านใส่สำภาระได้ครบตามจำนวนผู้โดยสาร
09.00 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกุโจ (Gujo) 
เยี่ยมชม ปราสาทกุโจฮาจิมัง (Gujo Hajiman) ในบรรดาปราสาทที่ตั้งอยู่บนเข้านั้น “ปราสาทกุโจฮาจิมัง” นับเป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น ในวันที่มีเมฆปกคลุมมันจะดูเหมือนกับว่าเป็นปราสาทบนสวรรค์ทีเดียว นอกจากนี้เมืองรอบปราสาทกุโจฮาจิมัง คือบ้านเมืองที่ยังหลงเหลือบรรยากาศแบบย้อนยุคไปสมัยอดีตเรียงรายอยู่ นอกจากนี้ Gujo ยังมีชื่อเสียงในการทำอาหารปลอมซึ่งเรียกว่า Shokuhin Sampuru ซึ่งเราจะได้ทดลองทำอาหารตัวอย่างกันที่นี่ด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
13.00  ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago) หมู่บ้านมรดกโลกของญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ท่าม กลางหุบเขาในเขตจังหวัดกิฟุ (Gifu) เป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ที่มีอายุกว่า 250 ปี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่ญี่ปุ่น โดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
นำท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมในเมือง Kanazawa (คืนที่ 1)

วันที่สามของการเดินทาง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ตลาดโอมิโจ (Omicho Market) เป็นตลาดสดขนาดใหญ่ และมีความเก่าแก่กว่า 200 ปี ตลาดแห่งนี้เปรียบเสมือนกับครัวของเมืองคานาซาว่าเลยทีเดียว มีทั้งอาหารทะเลสด ผัก ผลไม้ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสด และรับประทานที่หน้าร้านได้เลยทีเดียว
นำท่านเยี่ยมชม 21st century museum of contemporary art เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัย โดยจะมีงานแสดงที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาต่างๆ และงานแสดงศิลปะซึ่งจัดถาวร โดยเฉพาะงานแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่คือ ผลงานที่มีชื่อว่า Swimming pool
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
บ่าย นำท่านเยี่ยมชม ถนนโรงน้ำชาเก่า ที่มีชื่อว่า ฮิงาชิ ชายะ (Higashi Chaya) เมืองเก่าแก่อันเคยเป็นโรงน้ำชา และย่านการค้ามาแต่โบราณ ที่นี่จะมีร้านกาแฟและร้านขนมท้องถิ่นให้ท่านได้เลือกทานพร้อมชมบรรยากาศของถนนสายนี้
จากนั้นนำท่านนำท่านไปชม สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen) สวนแห่งนี้เป็นสวนที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นเลยทีเดียว หนึ่งในจุดที่น่าตื่นตะลึงที่สุดของสวนเคนโระคุเอ็น คือบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นชื่อ “คะสึมิกะอิเขะ” บริเวณกลางสระมีเกาะโฮไร เชื่อกันว่าบ่อน้ำเป็นสัญลักษณ์ของทะเล และเกาะโฮไรเป็นเกาะศักดิ์สิทธิ์กลางทะเล เป็นที่อยู่ของฤาษีอมตะผู้มีพลังวิเศษ บ่อน้ำแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงการมีชีวิตยืนยาวและความรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นสุดของผู้ปกครองที่ดิน
นำท่านไปยัง สถานีรถไฟคานาซาว่า (Kanazawa) สถานีแห่งนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของเมืองอีกจุดหนึ่งซึ่งมีการออกแบบด้านหน้าของสถานีเป็นลักษณะเหมือนกับเสาโทริอิขนาดใหญ่ที่ความซับซ้อนสวยงาม นอกจากนี้ที่นี่ยังมี ร้านอาหาร และร้านค้าให้ท่านเลือกซื้อมากมาย
เย็น อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นำท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเมือง Kanazawa (คืนที่ 2)

วันที่สี่ของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
08.00 น. Check out ออกจากโรงแรมในเมือง Kanazawa
นำท่านออกเดินทางไปยัง เรือสำราญโชงาวะ (Shogawa Yuran) เพื่อชมความสวยงามของ หุบเขาโชกาวะ (Shogawa Gorge) เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงาม ผ่อนคลายบนเรือสำราญที่ล่องไปตามผิวน้ำสีเขียวมรกต อย่างช้าๆและชื่นชมทัศนียภาพของริมฝั่งแม่น้ำ พร้อมถ่ายภาพสุดประทับใจ
นำท่านเข้าสู่ เมืองโทยามะ (Toyama)
กลางวัน อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ร้าน Sushi
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะกระจกโทยามะ (Toyama Glass Art Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงงานศิลปะที่จำจากแก้ว เป็นพื้นที่เปิดโล่งพร้อมโถงกลางขนาดใหญ่นอกจากจะมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะแก้วแห่งเมืองโทยามะแล้ว ภายในยังมีห้องสมุดประจำเมืองอีกด้วย อาคารแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางของศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของเมืองโทยามะนอกจากนี้สถาปัตยกรรมภายในซึ่งออกแบบด้วยไม้ก็มีความสวยงามและเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
เดินทางย้อนวัยสู่วัยเด็กที่ สวนทากาโอกะ โอโทกิโนโมริ (Takaoka Otogi no Mori Park) ตามรอยบ้านเกิดโดราเอม่อน ภายในสวนมีการจำลองลานกว้างที่พวกโนบิตะชอบมานั่งเล่นกันเป็นประจำ โดยใช้ธีม “เล่นกับธรรมชาติ เรียนกับธรรมชาติ สนุกกับผองเพื่อน” มีรูปปั้นของพวกโดราเอม่อนด้วย เหมือนได้หลุดเข้าไปในโลกการ์ตูน
ออกเดินทางไปยัง เมืองทาคายาม่า (Takayama)
เย็น อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นำท่านเช็คอินสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเมือง Takayama (คืนที่ 3)

วันที่ห้าของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่7)
นำท่านออกเดินทางเยี่ยมชม ตลาดเช้าของเมือง ทาคายาม่า (Takayama)
กลางวัน อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เยี่ยมชมเมืองและสถานที่สำคัญของ เมืองทาคายาม่า (Takayama) เป็นเมืองเล็กๆ ซึ่งมีความสวยงามจากอาคารไม้เก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคเอโดะจนได้รับขนานนามว่า little Kyoto นอกจากนี้ เมืองทาคายาม่า ยังขึ้นชื่อในเรื่องของเนื้อ Hida อีกด้วย โดยร้านอาหารหลายๆ ร้านในเมืองจะมีเนื้อหลายเกรด หลายเมนูให้ท่านได้เลือกรับประทาน
เย็น อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นำท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเมือง Takayama (คืนที่ 4)

วันที่หกของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
Check out ออกจากโรงแรมในเมือง Takayama
นำท่านเดินทางสู่ กระเช้าลอยฟ้าโฮทากะ (Shin Hotaka Ropeway) ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าเพื่อชมความงดงามของเทือกเขา Japan Alps เทือกเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 3 ของญี่ปุ่น พร้อมกับเก็บภาพประทับใจ
กลางวัน อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม Onsen (คืนที่ 5)
พักผ่อนกับการนอนแช่บ่อออนเซ็นทั้งกลางแจ้งและในร่ม
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)
Check out ออกจากโรงแรม Onsen และนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya)
กลางวัน อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ จุดพักรถ
พาท่านเยี่ยมชม สวนนาบะนะ โนะ ซาโตะ (Nabana no sato) สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งมีดอกไม้สวย ๆ มากมายพร้อมประดับไฟงดงามที่นี่เต็มไปด้วยดอกไม้และพืชพรรณหลากหลายกว่า 40 ชนิด ซึ่งรวมถึงซากุระ ทิวลิปและคอสมอสนอกจากนี้ภายในสวน Nabana no Sato ยังมีออนเซ็นธรรมชาติและร้านอาหารไว้คอยต้อนรับอีกด้วย
เย็น อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมในเมือง Nagoya (คืนที่ 6)

วันที่แปดของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)
นำท่านไปยัง แหล่งช้อปปิ้งต่างๆ ใน เมืองนาโกย่า (Nagoya) อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารปลาไหลย่าง หรือ ข้าวหน้าหมูทอดซอสมิโซะ
อันขึ้นชื่อของนาโกย่า (มื้อที่ 13)
เย็น อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมในเมือง Nagoya (คืนที่ 7)

วันที่เก้าของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14)
ได้เวลาอันสมควรนำท่าน Check out ออกจากโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดย สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 645
11.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
15.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ…

อัตราค่าบริการรวม

  •  

อัตราค่าบริการไม่รวม

  •  

จุดหมายปลายทางยอดนิยม

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นกรุ๊ปส่วนตัว รวมโรงแรมที่พักในญี่ปุ่น รถส่วนตัวพร้อมคนขับ

บางส่วนของบริษัทฯ ที่ใช้บริการจัดทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น กรุ๊ปส่วนตัว อินเซนทีฟ

บริการจัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัว ให้กับบริษัท และองค์กรชั้นนำมากมาย และยังคงได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ในทุกจุดหมายปลายทาง

รีวิวบางส่วนจากลูกค้าที่ใช้บริการจองแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นกับ อินเซนทีฟเจแปน

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการจัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น เดินทางส่วนตัว ไปกับเราแล้วคุณจะประทับใจ

Customer Review : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
March 22, 2024

IncentiveJapan ขอขอบพระคุณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการจัดทริปท่องเที่ยวสุดพิเศษประจำปีค่ะ ซึ่งครั้งนี้ลูกค้าเลือกทำกิจกรรมท่องเที่ยว ณ...

Continue reading

Customer Review : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
March 22, 2024

IncentiveJapan ขอขอบพระคุณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการจัดทริปท่องเที่ยวสุดพิเศษประจำปีค่ะ ซึ่งครั้งนี้ลูกค้าเลือกทำกิจกรรมท่องเที่ยว ณ...

Continue reading

Customer Review : บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
March 22, 2024

IncentiveJapan ขอขอบพระคุณ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการจัดทริปท่องเที่ยวระดับพรีเมี่ยมให้กับผู้โชคดีค่ะ ซึ่งครั้งนี้ลูกค้าเลือกท่องเที่ยว ณ จังหวัดโตเกียว...

Continue reading

รางวัล และการรับรองมาตรฐานจากองค์กรท่องเที่ยวชั้นนำ

ผู้นำด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยว ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวสูงสุด พิสูจน์แล้วจากรางวัลมากมาย

ต้องการจัดทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัว คลิกที่นี่

ทัวร์ญี่ปุ่น ตามความสนใจ

ทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น แบ่งตามจำนวนวัน

ทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น แบ่งตามเดือน

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

เคยเจอปัญหาเวลาเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น แบบนี้ไหม

เสียเวลาเปรียบเทียบ

ต้องค้นหาข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่นจากหลายๆ บริษัท เพื่อเปรียบเทียบทั้งราคา โปรแกรมทัวร์เที่ยวญี่ปุ่นบริการรวม และไม่รวมอะไร เสียเวลามาก และไม่สะดวก

ไปถึงญี่ปุ่น ไม่มีใครมารับ

จองรถส่วนตัวพร้อมคนขับที่ญี่ปุ่น หรือ จองตรงเองกับผู้ให้บริการที่ญี่ปุ่น พอไปถึงไม่มีใครมารับ โรงแรมไม่มีห้อง ไม่มี Booking

เจอแต่ทัวร์ ราคาถูก

อยากเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่นแบบคุณภาพ กินดี อยู่ดี เส้นทางเที่ยวสบายๆ ไม่ต้องลงร้านช้อปตลอด แต่หาไม่เจอ มีแต่ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก บริการไม่คุ้มราคา

บริการไม่ครบ ต้องจ่ายเพิ่ม

บริการรวม หรือไม่รวม ขาดความชัดเจน ขาดรายละเอียดของโปรแกรมทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น ไปถึงบริการไม่ครบ ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

เงื่อนไขซับซ้อน เข้มงวด

เงื่อนไขการจองทัวญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงรายการ วันเดินทาง หรือผู้เดินทาง ทำไม่ได้ เงื่อนไขการยกเลิก ซับซ้อน เข้มงวดเกินไป

รายการทัวร์ ไม่ยืดหยุ่น

ขาดความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่น รายการทัวร์อัดแน่น มีเวลาเที่ยวแต่ละที่น้อยมาก

จ่ายเงินไป ถึงเวลาไม่ได้ไป

โดนหลอก ซื้อแพ็คเกจทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น กับบริษัททัวร์ราคาถูก ถึงเวลาเดินทาง แต่ไม่มีตั๋วเครื่องบิน ไม่มีห้องพัก ไม่ได้เงินคืน

ความปลอดภัยในการเดินทาง

ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยระหว่างเที่ยวทัวร์ที่ญี่ปุ่น ไม่มีคนคอยประสานงานดูแลเวลาเกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ต้องแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง

ข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ดูแล

เจอคนขายทัวร์ที่ขาดการให้ข้อมูลที่ชัดเจน ไม่มีข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปทริปทัวร์ญี่ปุ่น เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศ

อยากจองทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น ไม่มั่นใจบริษัทไหนดี

ตอบทุกโจทย์ที่คุณมองหา บริการจองแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น เดินทางส่วนตัว ดีลเด็ด คุ้มราคา

รับดีลเด็ด ราคาดี

ตอบโจทย์ทุกงบประมาณ คุ้มค่าทุกราคา แพ็คเกจท้วร์ญี่ปุ่น ที่พักญี่ปุ่น เที่ยวอิสระแบบส่วนตัว ราคาดีที่สุด คุ้มกว่าจองเอง

วางใจได้ไม่มีโกง

รับรองความน่าเชื่อถือด้วยใบรับรองจากหน่วยงานการท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย

เที่ยวอย่างปลอดภัย

ปลอดภัยตลอดการเดินทาง ทีมงานดูแลแนะนำให้คำปรึกษา ตั้งแต่ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น ระหว่างเที่ยวทัวร์ จนกลับถึงบ้าน

ติดต่อได้ตลอดเวลา

ทีมงานพร้อมให้บริการ ติดต่อง่าย ๆ สะดวกสบายทุกช่องทาง ไม่ว่าจะ ทักไลน์ แชท อินบ็อกซ์ หรือโทรหาได้ทันที

ทีมงานประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์ จัดแพ็คเกจทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น กว่า 30 ปี พร้อมให้คำแนะนำฟรี จากผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นในพื้นที่จริง

จองครบจบในที่เดี่ยว

สะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาจองเอง แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น รวมแพ็คเกจที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว เดินทางส่วนตัว จองง่าย ๆ

มัคคุเทศก์คุณภาพ

ไกด์ญี่ปุ่นท้องถิ่น ได้ใบอนุญาตนำเที่ยว รับรองถูกต้องจากหน่วยงานท่องเที่ยวญี่ปุ่น มีความรู้ลึก รู้จริง ดูแลการเดินทาง

ตอบโจทย์ทุกกลุ่ม

ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยหลากหลายโปรแกรมทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก ครอบครัว แก๊งเพือน กรุ๊ปบริษัท ฯลฯ 

ที่พักดี อาหารดี

คัดสรรโรงแรมที่พัก รีสอร์ท อาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ และเป็นเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวญี่ปุ่น

เส้นทางใหม่ อันซีน

IncentiveJapan ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ นำมาจัดเป็นแพ็คเกจทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น สร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง มีเอกลักษณ์

นโยบายการจอง

นโยบายการจองที่ยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงการจอง การยกเลิก และการจัดรายการ โปรแกรมทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น

การันตีคุณภาพ

รับรองบริการคุณภาพ ด้วยยอดขายญี่ปุ่นสูงสุด ยืนยันจากรีวิวลูกค้ามากมาย และลูกค้าองค์กรต่าง ๆ ให้การรับรอง

คำถามที่พบบ่อย

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นรวมอะไรบ้าง

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น รวมที่พัก รถรับส่งส่วนตัว ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำเที่ยวตลอดการเดินทาง นอกจากนี้มีเราให้บริการจองตั๋วเครื่องบิน หรือ แพ็คเกจห้องพักญี่ปุ่นเช่นกัน

มีคนดูแลตลอดการเดินทางไหม

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นของเรามีให้เลือกทั้งแบบ รวมไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ดูแลนำเที่ยวตลอดการเดินทาง หรือ แพ็คเกจที่พักสำหรับผู้เดินทางที่ต้องการเวลาอิสระ เที่ยวด้วยตนเอง

จองตั๋วเครื่องบินให้ด้วยได้ไหม

เรารวมบริการจองตั๋วเครื่องบินให้ฟรี ท่านจ่ายเฉพาะค่าตั๋วตามจริง เมื่อท่านใช้บริการแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นของ IncentiveJapan พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย

ไปหลายคน มีราคาพิเศษไหม

รับส่วนลดเพิ่มเติม หากท่านเดินทางเป็นหมู่คณะส่วนตัว กรุ๊ปทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน จัดกรุ๊ปทัวร์ของบริษัท มากกว่า 10 ท่านขึ้นไป

จองแล้ว ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกไหม

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นของบริษัทเรามีทั้งแบบรวมทุกอย่าง ไปแล้วไม่ต้องจ่ายเพิ่ม และแพ็คเกจเที่ยวแบบรวมบางบริการ เพื่อมีช่วงเวลาอิสระเที่ยวเองตามที่ผู้เดินทางต้องการ

เปลี่ยนแปลงภายหลังได้ไหม

เงื่อนไขการจองทัวร์ญี่ปุ่นของเรามีความยืดหยุ่นสูง ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการก่อนถึงวันที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นกับช่วงเวลาที่เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง เป็นต้น

ชำระเงินแบบไหนได้บ้าง

IncentiveJapan อำนวยความสะดวกท่านด้วยหลากหลายช่องทางชำระเงิน อาทิ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัท ชำระผ่านบัตรเครดิตทั้งแบบออนไลน์ หรือ ออนไซต์

เที่ยวญี่ปุ่น เดือนไหนดี

ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ตลอดปี อย่างไรก็ดีช่วงเวลาที่ผู้เดินทางท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน ของทุกปี

พร้อมเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น หรือยัง?

รับข้อเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษ แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวแบบทัวร์ส่วนตัว ตอบสนองทุกความต้องการ ปรึกษาได้ตลอดการเดินทาง

บล็อกท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น ข้อมูลสำคัญ ต้องอ่านก่อนจอง

รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยว จัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว ติดตามเทรนด์ใหม่ ๆ และเคล็ดลับการเที่ยวญี่ปุ่น

ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji)
May 28, 2020

“ฟูจิซัง” ภูเขาไฟที่สวยงามดั่งภาพวาด สิ่งสร้างจากธรรมชาติที่เปี่ยมด้วยมนตร์ขลัง สถานที่ที่มีอิทธิพลทางศิลปะ วัฒนธรรม และความเชื่อของคนญี่ปุ่นมาเป็นเวลายาวนาน...

Continue reading

วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple)
May 28, 2020

ตามรอยการ์ตูนเณรน้อยเจ้าปัญญา “อิคคิวซัง” ไปยังที่พำนักสีทองของท่านโชกุน ที่ “วัดคินคะคุจิ” อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกในกรุงเกียวโต...

Continue reading

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago)
May 25, 2020

     สัมผัสวิถีชีวิตชนบทกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงามและอากาศบริสุทธิ์ ที่ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” พื้นที่ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่จะมอบประสบการณ์แสนประทับใจให้คุณในทุกฤดูกาล

Continue reading

หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai)
May 25, 2020

     เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นพร้อมขอพรจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ “หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก” หมู่บ้านน้ำใสใกล้ภูเขาไฟฟูจิที่ได้ชื่อว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

Continue reading

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites