IncentiveJapan.com

นาโกย่า 8 วัน 7 คืน

เมืองนาโกย่า ปราสาทงุโจฮาจิมัง หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อาคารไม้เมืองเก่าทาคายาม่า
ไหว้ศาลเจ้าอิเสะ วัดน้ำใส ชมสวนดอกไม้นาบะนะโนะซาโตะ ปราสาททองปราสาคินคะคุจิ และศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ

ไฮไลท์ทัวร์นาโกย่า 8 วัน 7 คืน

     เปิดประสบการณ์ชมเมืองนาโกย่า สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เดินชมปราสาทงุโจฮาจิมัง เยี่ยมชมมรดกโลกอย่างหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมความสวยงามจากอาคารไม้เมืองเก่าทาคายาม่า แวะไหว้ศาลเจ้าอิเสะ วัดน้ำใสเพื่อ เป็นสิริมงคล พาเดินชมสวนดอกไม้นาบะนะโนะซาโตะ ชมความงามปราสาททองปราสาคินคะคุจิ และศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ และเดินช้อปปิ้งได้อย่างจุใจ เพลิดเพลินกับอาหารท้องถิ่น

เที่ยวด้วยรถส่วนตัวพร้อมคนขับคนไทยที่ได้ใบอนุญาตถูกต้อง และชำนาญเส้นทาง

ดูแลคุณแบบมืออาชีพ!!

ช่วงการเดินทาง เดือนตุลาคม – มิถุนายน

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรกของการเดินทาง

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร (เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
บริการรถนำเที่ยวแบบส่วนตัวพร้อมคนขับผู้ชำนาญเส้นทาง รอรับท่านที่สนามบิน
รถที่ใช้บริการจำนวนผู้โดยสาร 8 ท่าน
 • Toyota Hiace Grand Cabin เป็นรถตู้ 10 ที่นั่งสามารถใส่สำภาระได้เท่ากับจำนวนผู้โดยสาร เหมาะสำหรับท่องเที่ยวระหว่างเมือง
 • Toyota Alphard หรือ Velfire เป็นรถ MPV ขนาดใหญ่ 8 ที่นั่ง จุผู้โดยสารได้ 5-7 ท่านใส่สำภาระได้ 2-4 ใบ เหมาะสำหรับท่องเที่ยวเช้าเย็นกลับ หรือ หากใช้ในการเดินทางระหว่างเมือง แนะนำเป็นนั่ง 4 ท่านใส่สำภาระได้ครบตามจำนวนผู้โดยสาร
 • Toyota Voxy หรือ Noah เป็นรถ MPV ขนาดกลาง 8 ที่นั่ง ราคาประหยัดกว่า Alphard หรือ Velfire จุผู้โดยสารได้ 5-7 ท่าน สามารถใส่สำภาระได้ 2-4 ใบ เหมาะสำหรับท่องเที่ยวเช้าเย็นกลับ หรือ หากใช้ในการเดินทางระหว่างเมือง แนะนำเป็นนั่ง 4 ท่านใส่สำภาระได้ครบตามจำนวนผู้โดยสาร
09.00 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกุโจ (Gujo) 
เยี่ยมชม ปราสาทกุโจฮาจิมัง (Gujo Hajiman) ในบรรดาปราสาทที่ตั้งอยู่บนเข้านั้น “ปราสาทกุโจฮาจิมัง” นับเป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น ในวันที่มีเมฆปกคลุมมันจะดูเหมือนกับว่าเป็นปราสาทบนสวรรค์ทีเดียว นอกจากนี้เมืองรอบปราสาทกุโจฮาจิมัง คือบ้านเมืองที่ยังหลงเหลือบรรยากาศแบบย้อนยุคไปสมัยอดีตเรียงรายอยู่ นอกจากนี้ Gujo ยังมีชื่อเสียงในการทำอาหารปลอมซึ่งเรียกว่า Shokuhin Sampuru ซึ่งเราจะได้ทดลองทำอาหารตัวอย่างกันที่นี่ด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
13.00  ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago) หมู่บ้านมรดกโลกของญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ท่าม กลางหุบเขาในเขตจังหวัดกิฟุ (Gifu) เป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ที่มีอายุกว่า 250 ปี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่ญี่ปุ่น โดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
นำท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมในเมือง Takayama (คืนที่ 1)
CR. JNTO
CR. JNTO
CR. JNTO

วันที่สองของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
09.00 นำคณะออกเดินทางไปยังตลาดเช้าของ เมืองทาคายาม่า (Takayama)
เยี่ยมชม ตลาดเช้าทาคายาม่า (Takayama Market) ตลาดเช้าเลียบแม่น้ำมิกาวะของจังหวัดชูบุ (Gifu) เป็นตลาดเก่าแก่เลือกชมงานหัตถกรรมฝีมือดี อาหารดอง และผักผลไม้สดๆพบกับอาหารอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์ได้ในบรรยากาศแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ที่นี้ขายผลิตผลการเกษตรมีทั้งผักและผลไม้ที่ปลูกในท้องถิ่น รวมถึงของหมักดอง ขนมปัง และเครื่องเทศ ลองหาซื้อตะเกียบเป็นของที่ระลึกและของหวานแบบญี่ปุ่นที่แผงงานฝีมือ แผงเสื้อผ้ามีชุดผ้าทอลวดลายงดงามและรองเท้าสานด้วยมือให้ท่านได้เลือกสรรค์
CR. asaichi.net
CR. asaichi.net
กลางวัน เพื่อความสะดวกในการเดินชมตลาด อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย เยี่ยมชมเมืองและสถานที่สำคัญของ เมืองทาคายาม่า (Takayama) เป็นเมืองเล็กๆ ซึ่งมีความสวยงามจากอาคารไม้เก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคเอโดะจนได้รับขนานนามว่า little Kyoto นอกจากนี้ เมืองทากายาม่ายังขึ้นชื่อในเรื่องของเนื้อ Hida อีกด้วย โดยร้านอาหารหลายๆ ร้านในเมืองจะมีเนื้อหลายเกรด หลายเมนูให้ท่านได้เลือกรับประทาน
เย็น อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นำท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเมือง Takayama (คืนที่ 2)
CR. JNTO
CR. JNTO

วันที่สามของการเดินทาง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
Check out ออกจากโรงแรมในเมืองทาคายาม่าและเดินทางสู่เมืองนาโกย่า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านข้าวหน้าหมูทอดซอสมิโซะ อันขึ้นชื่อของนาโกย่า (มื้อที่ 5)
บ่าย ให้อิสระท่านเดินช้อปปิ้งในเมืองนาโกย่าตามอัธยาศัย
เย็น อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมในเมืองนาโกย่า (คืนที่ 3)

วันที่สี่ของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
นำท่านออกเดินทางไปยังอิเสะ เพื่อเยี่ยมชม ศาลเจ้าอิเสะ (Ise Grand Shrine) เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นมีอายุมากกว่าสองพันปี และถือเป็นที่สถิตของเทพ อามาเทราสึ ซึ่งเป็นเทพแห่งแสงอาทิตย์ ซึ่งการที่ชาวญี่ปุ่นมักเรียกตนเองว่า ชาวอาทิตย์อุทัย ก็เพราะมีความเชื่อว่าชาวญี่ปุ่นสืบเชื้อสายมาจากเทพ อามาเทราสึ นอกจากนี้ด้านนอกของศาลเจ้ายังมีถนนคนเดินเรียกว่า Oharai-machi และ Okage-yokocho ซึ่งเป็นชุมชนที่ก่อตั้งขึ้นมาเนิ่นนานเพื่อรับคนที่เดินทางมาให้ได้พักกินข้าวและน้ำก่อนจะเดินทางต่อเข้าไปในยังศาลเจ้า ซึ่งร้านค้าบางร้านมีอายุมากกว่า 300 ปีทีเดียว
กลางวัน อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย ออกเดินทางไปยัง สวนนาบะนะโนะซาโตะ (Nabana no sato) สวนแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของการจัดแสดงดอกไม้ และการประดับไฟในยามค่ำคืนเหมาะกับการไปเที่ยวถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างที่สุด ที่นี่เต็มไปด้วยดอกไม้และพืชพรรณหลากหลายกว่า 40 ชนิด ซึ่งรวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย) ในช่วงฤดูหนาว ที่นี่จะมีการจัดงานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงการประดับไฟในอุโมงค์ยาว 200 เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี้ภายในสวน Nabana no Sato ยังมีอนเซ็นธรรมชาติและร้านอาหารไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย และติดกับที่นี่ ก็ยังมี “Nagashima Resort” ซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยสวนสนุกและเอาท์เล็ตมอลล์ ให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เวลาอย่างเพลิดเพลินได้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียว
เย็น  อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นำท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเมืองนาโกย่า (คืนที่ 4)
CR. JNTO
CR. JNTO
CR. JNTO

วันที่ห้าของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
Check out ออกจากโรงแรม Nagoya สามารถฝากกระเป๋าใหญ่ไว้ที่โรงแรม และนำเฉพาะกระเป๋าเสื้อผ้าขนาดเล็กไปได้
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) แวะเยี่ยมชม ปราสาทคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือที่เรามักจะเรียกกันว่าปราสาทอิคิวซัง ชมความงดงามที่เคยเป็นที่พักของ โชกุน อาชิคางะ โยชิมิตสึ (Ashikaga Yoshimitsu) หลังจากสละราชสมบัติ และหลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตลงก็ได้เปลี่ยนเป็นวัดแทนและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1994 จุดเด่นของที่นี้คงจะหนีไม่พ้นอาคารสีทอง 3 ชั้นซึ่งตั้งอยู่กลางสระนํ้าขนาดใหญ่ บ้างก็เรียกว่าปราสาททอง พลับพลาทอง หรือศาลาทองที่มีสีเหลืองทองสวยงามอร่ามนั้นเอง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
บ่าย เยี่ยมชม ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ (Fushimi Inari) ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้า อินาริ ซึ่งเป็นเทพแห่งข้าว จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้คือเสาโทริอิหลายพันต้น ซึ่งเรียงรายเป้นทางยาวสู่ยอดเข้า นอกจากนี้เราจะเห็นรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกมากมาย เพราะสุนัขจิ้งจอกคือ ผู้ส่งสารน์ของเทพเจ้า
เย็น อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมในเมืองเคียวโตะ (คืนที่ 5)
CR. JNTO
CR. JNTO
CR. JNTO

วันที่หกของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
Check out ออกจากโรงแรม ในเมือง Kyoto
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม วัดคิโยมิซุ (Kiyomizu dera) หรือ ที่เรียกว่า วัดน้ำใส เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก วัดถูกสร้างขึ้นในปี คศ.780 และมีน้ำจากน้ำตกโอโตวะไหลผ่าน จึงได้ชื่อว่า วัดน้ำใส ตัววัดสร้างจากไม้ทั้งหลังโดยไม่ใช้ตะปูเลย มีความสูงจากพื้น 13 เมตร และจุดนี้ยังเคยใช้เป็นที่ทดสอบความกล้าของคนในยุคก่อนด้วยการกระโดดลงจากระเบียงวัดด้วย นอกจากนี้ทางเดินไปวัดยังมีถนน Ninen-zaka และ Sannen-zaka  ซึ่งเป็นถนนคนเดินมีร้านค้ามากมายและมีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ทั้งสองข้างทาง 
จากนั้นเดินทางไปยัง ตลาดนิชิกิ (Nishiki)
กลางวัน อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย ตลาดนิชิกิ (Nishiki) ตลาดแห่งนี้ถือว่าเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองเกียวโตมีอาหารและของกินมากมายให้ท่านได้เลือกรวมทั้งของฝากและขนมพื้นเมือง มีความหลากหลายของร้านค้าตลอดทั้งเส้น แม้จะเป็นถนนสายช้อปปิ้ง มีร้านค้าและร้านอาหารมากกว่า 100 ร้าน ที่พลาดไม่ได้เลยจะเป็นสินค้าจำพวกอาหารพื้นเมืองของเกียวโตอย่างเช่น ขนมหวานที่มีเฉพาะเมืองเกียวโต, ผักดอง, และของทะเลตากแห้งแปลกๆ และซูชิแบบดั้งเดิมของเกียวโตอีกด้วย และเดินทางกลับเมืองนาโกย่า
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านข้าวหน้าปลาไหลแบบดั้งเดิมของนาโกย่า (มื้อที่ 10)
นำท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมในเมืองนาโกย่า (คืนที่ 6)

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)
08.00  นำท่านไปยัง วัดโอสึ คันนง (Osu Kannon) เป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองนาโกย่า (Nagoya) จังหวัดไอจิ (Aichi) ตัววัดดั้งเดิมสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1333 ที่จังหวัดโอวาริ (Owari) ซึ่งปัจจุบันคือจังหวัดกิฟุ (Gifu) และเนื่องจากวัดเดิมถูกน้ำท่วมบ่อยครั้ง โชกุน โทคุกาวะ อิเอยาสึจึงได้ย้ายที่ตั้งของวัดมาที่เมืองนาโกย่านี้ในปี ค.ศ. 1612 นอกจากนี่ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของย่านการค้าที่โด่งดังของเมืองนาโกย่า โดยเฉพาะสินค้ามือสอง ทั้งเสื้อผ้า และ สินค้าแฟชั่นต่างๆมากมาย
อิสระชอปปิ้งตามอัธยาศัย
กลางวัน  อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย  ให้อิสระท่านเดินชอปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น  อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
นำท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเมืองนาโกย่า (คืนที่ 7)

วันที่แปดของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)
Check out ออกจากโรงแรม
09.00 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่น 
เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
11.00 นำคณะออกเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 645
15:40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ…

********************************************************************************

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการรวม

 • โรงแรมที่พักจำนวน 7 คืน
 • รถตู้ปรับอากาศสภาพดี นำท่านเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าเช้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้
 • อัตราผกผันน้ำมันและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน และการผันผวนของค่าเงิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

จุดหมายปลายทางยอดนิยม

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นกรุ๊ปส่วนตัว รวมโรงแรมที่พักในญี่ปุ่น รถส่วนตัวพร้อมคนขับ

บางส่วนของบริษัทฯ ที่ใช้บริการจัดทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น กรุ๊ปส่วนตัว อินเซนทีฟ

บริการจัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัว ให้กับบริษัท และองค์กรชั้นนำมากมาย และยังคงได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ในทุกจุดหมายปลายทาง

รีวิวบางส่วนจากลูกค้าที่ใช้บริการจองแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นกับ อินเซนทีฟเจแปน

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการจัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น เดินทางส่วนตัว ไปกับเราแล้วคุณจะประทับใจ

Customer Review : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
March 22, 2024

IncentiveJapan ขอขอบพระคุณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการจัดทริปท่องเที่ยวสุดพิเศษประจำปีค่ะ ซึ่งครั้งนี้ลูกค้าเลือกทำกิจกรรมท่องเที่ยว ณ...

Continue reading

Customer Review : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
March 22, 2024

IncentiveJapan ขอขอบพระคุณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการจัดทริปท่องเที่ยวสุดพิเศษประจำปีค่ะ ซึ่งครั้งนี้ลูกค้าเลือกทำกิจกรรมท่องเที่ยว ณ...

Continue reading

Customer Review : บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
March 22, 2024

IncentiveJapan ขอขอบพระคุณ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการจัดทริปท่องเที่ยวระดับพรีเมี่ยมให้กับผู้โชคดีค่ะ ซึ่งครั้งนี้ลูกค้าเลือกท่องเที่ยว ณ จังหวัดโตเกียว...

Continue reading

รางวัล และการรับรองมาตรฐานจากองค์กรท่องเที่ยวชั้นนำ

ผู้นำด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยว ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวสูงสุด พิสูจน์แล้วจากรางวัลมากมาย

ต้องการจัดทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัว คลิกที่นี่

ทัวร์ญี่ปุ่น ตามความสนใจ

ทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น แบ่งตามจำนวนวัน

ทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น แบ่งตามเดือน

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

เคยเจอปัญหาเวลาเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น แบบนี้ไหม

เสียเวลาเปรียบเทียบ

ต้องค้นหาข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่นจากหลายๆ บริษัท เพื่อเปรียบเทียบทั้งราคา โปรแกรมทัวร์เที่ยวญี่ปุ่นบริการรวม และไม่รวมอะไร เสียเวลามาก และไม่สะดวก

ไปถึงญี่ปุ่น ไม่มีใครมารับ

จองรถส่วนตัวพร้อมคนขับที่ญี่ปุ่น หรือ จองตรงเองกับผู้ให้บริการที่ญี่ปุ่น พอไปถึงไม่มีใครมารับ โรงแรมไม่มีห้อง ไม่มี Booking

เจอแต่ทัวร์ ราคาถูก

อยากเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่นแบบคุณภาพ กินดี อยู่ดี เส้นทางเที่ยวสบายๆ ไม่ต้องลงร้านช้อปตลอด แต่หาไม่เจอ มีแต่ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก บริการไม่คุ้มราคา

บริการไม่ครบ ต้องจ่ายเพิ่ม

บริการรวม หรือไม่รวม ขาดความชัดเจน ขาดรายละเอียดของโปรแกรมทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น ไปถึงบริการไม่ครบ ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

เงื่อนไขซับซ้อน เข้มงวด

เงื่อนไขการจองทัวญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงรายการ วันเดินทาง หรือผู้เดินทาง ทำไม่ได้ เงื่อนไขการยกเลิก ซับซ้อน เข้มงวดเกินไป

รายการทัวร์ ไม่ยืดหยุ่น

ขาดความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่น รายการทัวร์อัดแน่น มีเวลาเที่ยวแต่ละที่น้อยมาก

จ่ายเงินไป ถึงเวลาไม่ได้ไป

โดนหลอก ซื้อแพ็คเกจทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น กับบริษัททัวร์ราคาถูก ถึงเวลาเดินทาง แต่ไม่มีตั๋วเครื่องบิน ไม่มีห้องพัก ไม่ได้เงินคืน

ความปลอดภัยในการเดินทาง

ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยระหว่างเที่ยวทัวร์ที่ญี่ปุ่น ไม่มีคนคอยประสานงานดูแลเวลาเกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ต้องแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง

ข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ดูแล

เจอคนขายทัวร์ที่ขาดการให้ข้อมูลที่ชัดเจน ไม่มีข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปทริปทัวร์ญี่ปุ่น เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศ

อยากจองทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น ไม่มั่นใจบริษัทไหนดี

ตอบทุกโจทย์ที่คุณมองหา บริการจองแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น เดินทางส่วนตัว ดีลเด็ด คุ้มราคา

รับดีลเด็ด ราคาดี

ตอบโจทย์ทุกงบประมาณ คุ้มค่าทุกราคา แพ็คเกจท้วร์ญี่ปุ่น ที่พักญี่ปุ่น เที่ยวอิสระแบบส่วนตัว ราคาดีที่สุด คุ้มกว่าจองเอง

วางใจได้ไม่มีโกง

รับรองความน่าเชื่อถือด้วยใบรับรองจากหน่วยงานการท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย

เที่ยวอย่างปลอดภัย

ปลอดภัยตลอดการเดินทาง ทีมงานดูแลแนะนำให้คำปรึกษา ตั้งแต่ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น ระหว่างเที่ยวทัวร์ จนกลับถึงบ้าน

ติดต่อได้ตลอดเวลา

ทีมงานพร้อมให้บริการ ติดต่อง่าย ๆ สะดวกสบายทุกช่องทาง ไม่ว่าจะ ทักไลน์ แชท อินบ็อกซ์ หรือโทรหาได้ทันที

ทีมงานประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์ จัดแพ็คเกจทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น กว่า 30 ปี พร้อมให้คำแนะนำฟรี จากผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นในพื้นที่จริง

จองครบจบในที่เดี่ยว

สะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาจองเอง แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น รวมแพ็คเกจที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว เดินทางส่วนตัว จองง่าย ๆ

มัคคุเทศก์คุณภาพ

ไกด์ญี่ปุ่นท้องถิ่น ได้ใบอนุญาตนำเที่ยว รับรองถูกต้องจากหน่วยงานท่องเที่ยวญี่ปุ่น มีความรู้ลึก รู้จริง ดูแลการเดินทาง

ตอบโจทย์ทุกกลุ่ม

ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยหลากหลายโปรแกรมทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก ครอบครัว แก๊งเพือน กรุ๊ปบริษัท ฯลฯ 

ที่พักดี อาหารดี

คัดสรรโรงแรมที่พัก รีสอร์ท อาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ และเป็นเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวญี่ปุ่น

เส้นทางใหม่ อันซีน

IncentiveJapan ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ นำมาจัดเป็นแพ็คเกจทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น สร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง มีเอกลักษณ์

นโยบายการจอง

นโยบายการจองที่ยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงการจอง การยกเลิก และการจัดรายการ โปรแกรมทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น

การันตีคุณภาพ

รับรองบริการคุณภาพ ด้วยยอดขายญี่ปุ่นสูงสุด ยืนยันจากรีวิวลูกค้ามากมาย และลูกค้าองค์กรต่าง ๆ ให้การรับรอง

คำถามที่พบบ่อย

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นรวมอะไรบ้าง

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น รวมที่พัก รถรับส่งส่วนตัว ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำเที่ยวตลอดการเดินทาง นอกจากนี้มีเราให้บริการจองตั๋วเครื่องบิน หรือ แพ็คเกจห้องพักญี่ปุ่นเช่นกัน

มีคนดูแลตลอดการเดินทางไหม

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นของเรามีให้เลือกทั้งแบบ รวมไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ดูแลนำเที่ยวตลอดการเดินทาง หรือ แพ็คเกจที่พักสำหรับผู้เดินทางที่ต้องการเวลาอิสระ เที่ยวด้วยตนเอง

จองตั๋วเครื่องบินให้ด้วยได้ไหม

เรารวมบริการจองตั๋วเครื่องบินให้ฟรี ท่านจ่ายเฉพาะค่าตั๋วตามจริง เมื่อท่านใช้บริการแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นของ IncentiveJapan พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย

ไปหลายคน มีราคาพิเศษไหม

รับส่วนลดเพิ่มเติม หากท่านเดินทางเป็นหมู่คณะส่วนตัว กรุ๊ปทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน จัดกรุ๊ปทัวร์ของบริษัท มากกว่า 10 ท่านขึ้นไป

จองแล้ว ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกไหม

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นของบริษัทเรามีทั้งแบบรวมทุกอย่าง ไปแล้วไม่ต้องจ่ายเพิ่ม และแพ็คเกจเที่ยวแบบรวมบางบริการ เพื่อมีช่วงเวลาอิสระเที่ยวเองตามที่ผู้เดินทางต้องการ

เปลี่ยนแปลงภายหลังได้ไหม

เงื่อนไขการจองทัวร์ญี่ปุ่นของเรามีความยืดหยุ่นสูง ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการก่อนถึงวันที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นกับช่วงเวลาที่เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง เป็นต้น

ชำระเงินแบบไหนได้บ้าง

IncentiveJapan อำนวยความสะดวกท่านด้วยหลากหลายช่องทางชำระเงิน อาทิ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัท ชำระผ่านบัตรเครดิตทั้งแบบออนไลน์ หรือ ออนไซต์

เที่ยวญี่ปุ่น เดือนไหนดี

ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ตลอดปี อย่างไรก็ดีช่วงเวลาที่ผู้เดินทางท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน ของทุกปี

พร้อมเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น หรือยัง?

รับข้อเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษ แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวแบบทัวร์ส่วนตัว ตอบสนองทุกความต้องการ ปรึกษาได้ตลอดการเดินทาง

บล็อกท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น ข้อมูลสำคัญ ต้องอ่านก่อนจอง

รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยว จัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว ติดตามเทรนด์ใหม่ ๆ และเคล็ดลับการเที่ยวญี่ปุ่น

ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji)
May 28, 2020

“ฟูจิซัง” ภูเขาไฟที่สวยงามดั่งภาพวาด สิ่งสร้างจากธรรมชาติที่เปี่ยมด้วยมนตร์ขลัง สถานที่ที่มีอิทธิพลทางศิลปะ วัฒนธรรม และความเชื่อของคนญี่ปุ่นมาเป็นเวลายาวนาน...

Continue reading

วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple)
May 28, 2020

ตามรอยการ์ตูนเณรน้อยเจ้าปัญญา “อิคคิวซัง” ไปยังที่พำนักสีทองของท่านโชกุน ที่ “วัดคินคะคุจิ” อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกในกรุงเกียวโต...

Continue reading

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago)
May 25, 2020

     สัมผัสวิถีชีวิตชนบทกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงามและอากาศบริสุทธิ์ ที่ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” พื้นที่ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่จะมอบประสบการณ์แสนประทับใจให้คุณในทุกฤดูกาล

Continue reading

หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai)
May 25, 2020

     เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นพร้อมขอพรจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ “หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก” หมู่บ้านน้ำใสใกล้ภูเขาไฟฟูจิที่ได้ชื่อว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

Continue reading

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites