IncentiveJapan.com

โตเกียว 8 วัน 6 คืน

เมืองคามาคุระ ตลาดอะเมโยโกะ ชมพิพิธภัณฑ์ราเม็ง และบะหมี่ถ้วย
ช้อปปิ้งในโยโกฮามา ไชน่าทาวน์ เมืองคาวาโงเอะ คุสัตสึออนเซ็น ฟูจิกาวางูจิโกะ

ไฮไลท์ทัวร์โตเกียว 8 วัน 6 คืน

สัมผัสประสบการณ์เที่ยว เมืองคามาคุระ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เดินเล่นตลาดอะเมโยโกะ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ราเม็งและบะหมี่ถ้วย
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งใน โยโกฮามา ไชน่าทาวน์ ชื่นชมสถาปัตยกรรมและสิ่งศักดิ์สิทธ์อันเก่าแก่ของเมืองคาวาโงเอะ ผ่อนคลายสบายใจไปกับคุสัตสึ ออนเซ็น ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ ฟูจิกาวางูจิโกะ

เที่ยวด้วยรถส่วนตัวพร้อมคนขับคนไทยที่ได้ใบอนุญาตถูกต้อง และชำนาญเส้นทาง

ดูแลคุณแบบมืออาชีพ!!

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรกของการเดินทาง

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
23.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 642

วันที่สองของการเดินทาง

07.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร (เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
บริการรถนำเที่ยวแบบส่วนตัวพร้อมคนขับผู้ชำนาญเส้นทาง รอรับท่านที่สนามบิน
รถที่ใช้บริการจำนวนผู้โดยสาร 8 ท่าน
  • Toyota Hiace Grand Cabin เป็นรถตู้ 10 ที่นั่งสามารถใส่สำภาระได้เท่ากับจำนวนผู้โดยสาร เหมาะสำหรับท่องเที่ยวระหว่างเมือง
  • Toyota Alphard หรือ Velfire เป็นรถ MPV ขนาดใหญ่ 8 ที่นั่ง จุผู้โดยสารได้ 5-7 ท่านใส่สำภาระได้ 2-4 ใบ เหมาะสำหรับท่องเที่ยวเช้าเย็นกลับ หรือ หากใช้ในการเดินทางระหว่างเมือง แนะนำเป็นนั่ง 4 ท่านใส่สำภาระได้ครบตามจำนวนผู้โดยสาร
  • Toyota Voxy หรือ Noah เป็นรถ MPV ขนาดกลาง 8 ที่นั่ง ราคาประหยัดกว่า Alphard หรือ Velfire จุผู้โดยสารได้ 5-7 ท่าน สามารถใส่สำภาระได้ 2-4 ใบ เหมาะสำหรับท่องเที่ยวเช้าเย็นกลับ หรือ หากใช้ในการเดินทางระหว่างเมือง แนะนำเป็นนั่ง 4 ท่านใส่สำภาระได้ครบตามจำนวนผู้โดยสาร
เช้า  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ (Kamakura) เมืองเก่าเคล้าวัฒนธรรมที่มีประวัติความเป็นมาหลายร้อยปี (โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
เมืองคามาคุระ (Kamakura) เป็นเมืองที่อยู่ในจังหวัดคานากาว่า ภูมิภาคันโตบนเกาะฮอนชู เป็นเมืองหลวงเก่า แฉกเช่นเดียวกับ เกียวโตและนารา ในยุคสมัยชอง คามากูระ โชกุน ตั้งแต่ปี คศ. 1185 ถึง 1333 ก่อตั้งโดย มินาโมโตะ โนะ โยริโตโมะ และค่อยๆ เสื่อมลง จนมาถึงยุคสมัยเอโดะ คามากูระ กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง  ถึงแม้ว่าจะสูญเสียจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวในปี  คศ. 1923 แต่ คามากูระ ก็ยังถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวิติศาสตร์ที่สำคัญในภูมิภาคันโต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์หลวงพ่อไดบุดสึ วัดฮาเซเดระ และ ศาลเจ้าซึรุงาโอกา ฮาชิมังกุ
เย็น  นำท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม
ค่ำ   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
หลังจากรับประทานอาหาร ท่านสามารถเดินเยี่ยมชมบรรยากาศบริเวณ อ่าวโยโกฮาม่า หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หรือที่ตลาด Ameyoko ตามอัธยาศัย (มื้อที่ 3)
นำท่านออกเดินทางสู่ ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) เป็นตลาดซึ่งเป็นตรอกยาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีทั้งร้านขายอาหารสด อาหารแห้ง ผลไม้ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าแฟชั่น ร้านขายเครื่องสำอาง ของใช้ ร้านอาหาร ขนม และร้านค้าอีกสารพัด รวมกันกว่า 400 ร้าน เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมของถูกที่นักท่องเที่ยวต้องมาแวะช้อปปิ้งกันที่นี่ เวลาเปิดร้านภายในตลาดโดยประมาณ คือ 10.00-20.00 น. 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง (Ramen Museum)
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ Ramen Museum 
พิพิธภัณฑ์ราเม็ง (Ramen Museum) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ.1994 ด้วยแนวคิดสวนสนุกราเมนแห่งแรกของโลก แนวคิดของเราคือการเป็นสถานที่ที่ครบวงจรในการเพลิดเพลินกับรสชาติของอาหารท้องถิ่นจากร้านค้าที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศญี่ปุ่นโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปจังหวัดที่ตั้งของร้าน  มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการที่ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของราเมงที่ และยังสามารถเพลิดเพลินกับประสบการ์ณแบบใหม่ใน “ชั้นเรียนทำเส้นราเมง” ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ทำเส้นราเมงโดยใช้วิธีการแบบดั้งเดิมของจีน “การนวดเส้นด้วยไม้ไผ่สีเขียว” และเพลิดเพลินกับการเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแป้งเป็นราเมง 
*** มีค่าใช้จ่าย / จำเป็นต้องจองล่วงหน้า สำหรับ workshop การทำเส้นราเม็ง ***
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บะหมี่ถ้วยโยโกฮามะ (Yokohama Cupnoodle Museum) หรือ มิวเซียมบะหมี่ถ้วย / บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นมิวเซียมที่บอกเล่าเรื่องราว ประวัติศาสตร์การคิดค้น ต้นแบบบะหมี่ถ้วยของโลกอย่างแบรนด์ NISSIN (นิชชิน) หรือถ้าเราคุ้นตาก็อยู่แล้วก็คือ บะหมี่ยี่ห้อนิชชิน นั่นแหละ แต่นี่ไม่ใช่แค่จะมาโชว์ขายของว่า นิชชิน ดียังไง แต่นิชชินถือว่าเป็นแบรนด์สร้างสรรค์นวัตกรรม เพราะเค้าคือแบรนด์ที่คิดค้นการทำ บะหมี่ลงถ้วย เจ้าแรกของโลก
จากนั้นนำท่านชม ตลาดโยโกฮามา ไชน่าทาวน์ (Yokohama Chinatown) ย่านช้อปปิ้งที่มีแต่ของอร่อย ที่นี่จะมีร้านอาหารและร้านขายของกว่า 500 ร้าน เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1859 ตั้งแต่โยโกฮาม่าเปิดเป็นท่าเรือ ดึงดูดพ่อค้าชาวจีนให้มาทำการค้าและตั้งรกรากที่นี่
เย็น  อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
08.00 น. Check out ออกจากที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโงเอะ (Kawagoe) หรือ คาวาโกเอะ เป็นนครศูนย์กลางในจังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เมืองนี้ได้รับฉายาว่าเป็นเมือง “เอโดะจิ๋ว” ด้วยอาคารบ้านเรือนภายในเขตเมืองเก่าที่อนุรักษ์ไว้อย่างดี เป็นสถาปัตยกรรมเก่าสมัยยุคเอโดะ และการเดินทางจากโตเกียว ใช้เวลาเดินทางเพียงประมาณ 30–60 นาที ทำให้เมืองนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยย่านที่มีชื่อเสียงที่สุด คือถนนคูราซูกูริ เยี่ยมชมศาลเจ้า Hikawa และวัด Kitain
จากนั้นเยี่ยมชม ศาลเจ้าฮิกาวะ (Hikawa Shrine) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ในนิกายชินโตของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในหมู่คนญี่ปุ่นมากเรื่องการขอเรื่องความรัก ที่นี่จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของคู่รักชาวญี่ปุ่นที่จะมาขอพรเรื่องความรักจากศาลเจ้าแห่งนี้
วัดคิตาอิน (Kitain) นับว่าเป็นวัดเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองคาวาโกะเอะ ที่เคยเป็นวัดหลักของนิกายเทนไดในภูมิภาคคันโต เนื่องมาจากการที่ในสมัยเอโดะนั้น ท่านโชกุนได้เลื่อมใสศรัทธาเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้  ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้ก็คือ รูปปั้นที่มีจำนวนมากถึง 540 รูป โดยแต่ละรูปก็จะมีการแสดงสีหน้าท่าทางอารมณ์ที่แต่งต่างกัน
กลางวัน อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางเยี่ยมชม น้ำแข็งย้อยอาชิงะคุโบะ (Icicles of Ashigakubo) เยี่ยมชมเทศกาลน้ำแข็ง เป็นการจัดแสดงน้ำแข็งย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติพร้อมการจัดแสดงแสงสี
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel New Koyo Kusatsu (คืนที่ 3)
ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นนอน Futon และมีบ่อ onsen กลางแจ้ง พักผ่อนกับการแช่ออนเซ็นตามอัธยาศัย
CR.JNTO
CR.JNTO

วันที่ห้าของการเดินทาง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
10.00 น.  นำท่านชม คุซัทสึ ออนเซ็น (Kutsatsu Onsen) คุสัตสึเป็นเมืองในจังหวัดกุนมะ เป็นเมืองซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของบ่อน้ำพุร้อน ซึ่งบ่อน้ำพุร้อนที่นี่จะมีน้ำพุร้อนธรรมชาติไหลตลอดทั้งปี ซึ่งน้ำพุร้อนที่นี่จะเป็นน้ำพุร้อนที่เป็นกรดกำมะถันอ่อน ซึ่งเชื่อกันว่า จะช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอกและอาการอัมพาต
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
เยี่ยมชม ถนนโบราณคารุอิซาว่า กินซ่า (Old Karuizawa Ginza street) ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เก่าแก่ตั้งแต่ยุคสมัยเอโดะ สองข้างทางมีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก โดยมีบรรยากาศแบบถนนชนบท เหมาะแก่การเดินเล่น ช้อปปิ้งและถ่ายรูป
เย็น  นำท่านสู่ เมืองทะกะซะกิ (Tagasaki) เพื่อชมถนนประด้บไฟที่เรียกว่า Pagenat of starlight Tagasaki
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel New Koyo Kusatsu (คืนที่ 4)

วันที่หกของการเดินทาง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
08.00 น.  Check out ออกจากที่พัก Hotel New Koyo Kusatsu
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาวากุจิโกะ (Kawaguchiko) ฟูจิคาวากุจิโกะ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในอำเภอมินามิสึรุ จังหวัดยามานาชิ เมืองฟูจิกาวางูจิโกะเป็นเมืองที่มีทิวทัศน์ที่สารมารถเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจนและมีทัศนียภาพรอบทะเลสาปที่สวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม ทั้งคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ
กลางวัน อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ จุดพักรถระหว่างทาง
นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) และ เจดีย์แดงชูเรโตะ (Chureito Pagoda) ขับรถไปยังจุดถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิ ณ จุดต่างๆ
ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)
ที่พัก  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Toyoko Inn Fuji (คืนที่ 5)

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)
08.00 น.  Check out ออกจากที่พัก Toyoko Inn Fuji
นำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ (Gotemba Outlet) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีทั้ง แบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศ โดยร้านค้าภายใน Gotemba Premium Outlets จะมีทั้งหมดกว่าร้อยๆ ร้าน รวมถึงมีโรงแรมและออนเซ็นให้บริการด้วย ส่วนแบรนด์นั้นก็จะมีตั้งแต่ Balenciaga, Beams, Issey Miyake, Seiko, Casio, Rayban, Adidas, Nike, Asics, Coleman, The North Face, Pokemon Store, Sanrio, Lego ที่สำคัญมีลดราคากันตลอดทั้งปี อีกทั้งยังมีร้านอาหารมากมายหลายร้านด้วยกัน
กลางวัน  อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ค่ำ  อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารเย็น ณ AEON MALL Narita ตามอัธยาศัย
ที่พัก  นำท่านเข้าสู่ที่พัก (คืนที่ 6)

วันที่แปดของการเดินทาง

(ในกรณีกลับช่วงเช้า)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)
09.00 น.  Check-out ออกจากที่พัก
11.45 น.  นำคณะออกเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดย สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 649
17.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ…
(ในกรณีเกลับช่วงเย็น)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)
09.00 น. Check-out ออกจากที่พัก Toyoko Inn Fuji Kawaguchiko Ohashi
นำท่านเยี่ยมชม วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) วัดนาริตะซันชินโชจิ เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ จังหวัดชิบะที่วัดแห่งนี้มีรูปเคารพขององค์ฟุโดเมียวโอ ที่มีชื่อเรียกขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า “นาริตะฟุโด” ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหนึ่งในศาสนสถานสำคัญที่เป็นศูนย์กลางความศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ
CR.JNTO
CR.JNTO
CR.JNTO
นำท่านเยี่ยมชม ถนนนาริตะซัง โอะโมะเทะซังโด (Naritasan Omotesando) ถนนสายนี้เป็นถนนสายเล็กๆ ที่มีบรรยากาศเก่าแก่ มีร้านอาหารและของที่ระลึกเรียงรายสองข้างทาง
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
15.30 น.  นำคณะออกเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 677
22.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ…

อัตราค่าบริการรวม

  •  

อัตราค่าบริการไม่รวม

  •  

จุดหมายปลายทางยอดนิยม

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นกรุ๊ปส่วนตัว รวมโรงแรมที่พักในญี่ปุ่น รถส่วนตัวพร้อมคนขับ

บางส่วนของบริษัทฯ ที่ใช้บริการจัดทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น กรุ๊ปส่วนตัว อินเซนทีฟ

บริการจัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัว ให้กับบริษัท และองค์กรชั้นนำมากมาย และยังคงได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ในทุกจุดหมายปลายทาง

รีวิวบางส่วนจากลูกค้าที่ใช้บริการจองแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นกับ อินเซนทีฟเจแปน

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการจัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น เดินทางส่วนตัว ไปกับเราแล้วคุณจะประทับใจ

Customer Review : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
March 22, 2024

IncentiveJapan ขอขอบพระคุณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการจัดทริปท่องเที่ยวสุดพิเศษประจำปีค่ะ ซึ่งครั้งนี้ลูกค้าเลือกทำกิจกรรมท่องเที่ยว ณ...

Continue reading

Customer Review : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
March 22, 2024

IncentiveJapan ขอขอบพระคุณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการจัดทริปท่องเที่ยวสุดพิเศษประจำปีค่ะ ซึ่งครั้งนี้ลูกค้าเลือกทำกิจกรรมท่องเที่ยว ณ...

Continue reading

Customer Review : บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
March 22, 2024

IncentiveJapan ขอขอบพระคุณ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการจัดทริปท่องเที่ยวระดับพรีเมี่ยมให้กับผู้โชคดีค่ะ ซึ่งครั้งนี้ลูกค้าเลือกท่องเที่ยว ณ จังหวัดโตเกียว...

Continue reading

รางวัล และการรับรองมาตรฐานจากองค์กรท่องเที่ยวชั้นนำ

ผู้นำด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยว ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวสูงสุด พิสูจน์แล้วจากรางวัลมากมาย

ต้องการจัดทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัว คลิกที่นี่

ทัวร์ญี่ปุ่น ตามความสนใจ

ทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น แบ่งตามจำนวนวัน

ทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น แบ่งตามเดือน

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

เคยเจอปัญหาเวลาเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น แบบนี้ไหม

เสียเวลาเปรียบเทียบ

ต้องค้นหาข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่นจากหลายๆ บริษัท เพื่อเปรียบเทียบทั้งราคา โปรแกรมทัวร์เที่ยวญี่ปุ่นบริการรวม และไม่รวมอะไร เสียเวลามาก และไม่สะดวก

ไปถึงญี่ปุ่น ไม่มีใครมารับ

จองรถส่วนตัวพร้อมคนขับที่ญี่ปุ่น หรือ จองตรงเองกับผู้ให้บริการที่ญี่ปุ่น พอไปถึงไม่มีใครมารับ โรงแรมไม่มีห้อง ไม่มี Booking

เจอแต่ทัวร์ ราคาถูก

อยากเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่นแบบคุณภาพ กินดี อยู่ดี เส้นทางเที่ยวสบายๆ ไม่ต้องลงร้านช้อปตลอด แต่หาไม่เจอ มีแต่ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก บริการไม่คุ้มราคา

บริการไม่ครบ ต้องจ่ายเพิ่ม

บริการรวม หรือไม่รวม ขาดความชัดเจน ขาดรายละเอียดของโปรแกรมทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น ไปถึงบริการไม่ครบ ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

เงื่อนไขซับซ้อน เข้มงวด

เงื่อนไขการจองทัวญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงรายการ วันเดินทาง หรือผู้เดินทาง ทำไม่ได้ เงื่อนไขการยกเลิก ซับซ้อน เข้มงวดเกินไป

รายการทัวร์ ไม่ยืดหยุ่น

ขาดความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่น รายการทัวร์อัดแน่น มีเวลาเที่ยวแต่ละที่น้อยมาก

จ่ายเงินไป ถึงเวลาไม่ได้ไป

โดนหลอก ซื้อแพ็คเกจทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น กับบริษัททัวร์ราคาถูก ถึงเวลาเดินทาง แต่ไม่มีตั๋วเครื่องบิน ไม่มีห้องพัก ไม่ได้เงินคืน

ความปลอดภัยในการเดินทาง

ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยระหว่างเที่ยวทัวร์ที่ญี่ปุ่น ไม่มีคนคอยประสานงานดูแลเวลาเกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ต้องแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง

ข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ดูแล

เจอคนขายทัวร์ที่ขาดการให้ข้อมูลที่ชัดเจน ไม่มีข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปทริปทัวร์ญี่ปุ่น เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศ

อยากจองทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น ไม่มั่นใจบริษัทไหนดี

ตอบทุกโจทย์ที่คุณมองหา บริการจองแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น เดินทางส่วนตัว ดีลเด็ด คุ้มราคา

รับดีลเด็ด ราคาดี

ตอบโจทย์ทุกงบประมาณ คุ้มค่าทุกราคา แพ็คเกจท้วร์ญี่ปุ่น ที่พักญี่ปุ่น เที่ยวอิสระแบบส่วนตัว ราคาดีที่สุด คุ้มกว่าจองเอง

วางใจได้ไม่มีโกง

รับรองความน่าเชื่อถือด้วยใบรับรองจากหน่วยงานการท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย

เที่ยวอย่างปลอดภัย

ปลอดภัยตลอดการเดินทาง ทีมงานดูแลแนะนำให้คำปรึกษา ตั้งแต่ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น ระหว่างเที่ยวทัวร์ จนกลับถึงบ้าน

ติดต่อได้ตลอดเวลา

ทีมงานพร้อมให้บริการ ติดต่อง่าย ๆ สะดวกสบายทุกช่องทาง ไม่ว่าจะ ทักไลน์ แชท อินบ็อกซ์ หรือโทรหาได้ทันที

ทีมงานประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์ จัดแพ็คเกจทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น กว่า 30 ปี พร้อมให้คำแนะนำฟรี จากผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นในพื้นที่จริง

จองครบจบในที่เดี่ยว

สะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาจองเอง แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น รวมแพ็คเกจที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว เดินทางส่วนตัว จองง่าย ๆ

มัคคุเทศก์คุณภาพ

ไกด์ญี่ปุ่นท้องถิ่น ได้ใบอนุญาตนำเที่ยว รับรองถูกต้องจากหน่วยงานท่องเที่ยวญี่ปุ่น มีความรู้ลึก รู้จริง ดูแลการเดินทาง

ตอบโจทย์ทุกกลุ่ม

ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยหลากหลายโปรแกรมทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก ครอบครัว แก๊งเพือน กรุ๊ปบริษัท ฯลฯ 

ที่พักดี อาหารดี

คัดสรรโรงแรมที่พัก รีสอร์ท อาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ และเป็นเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวญี่ปุ่น

เส้นทางใหม่ อันซีน

IncentiveJapan ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ นำมาจัดเป็นแพ็คเกจทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น สร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง มีเอกลักษณ์

นโยบายการจอง

นโยบายการจองที่ยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงการจอง การยกเลิก และการจัดรายการ โปรแกรมทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น

การันตีคุณภาพ

รับรองบริการคุณภาพ ด้วยยอดขายญี่ปุ่นสูงสุด ยืนยันจากรีวิวลูกค้ามากมาย และลูกค้าองค์กรต่าง ๆ ให้การรับรอง

คำถามที่พบบ่อย

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นรวมอะไรบ้าง

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น รวมที่พัก รถรับส่งส่วนตัว ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำเที่ยวตลอดการเดินทาง นอกจากนี้มีเราให้บริการจองตั๋วเครื่องบิน หรือ แพ็คเกจห้องพักญี่ปุ่นเช่นกัน

มีคนดูแลตลอดการเดินทางไหม

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นของเรามีให้เลือกทั้งแบบ รวมไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ดูแลนำเที่ยวตลอดการเดินทาง หรือ แพ็คเกจที่พักสำหรับผู้เดินทางที่ต้องการเวลาอิสระ เที่ยวด้วยตนเอง

จองตั๋วเครื่องบินให้ด้วยได้ไหม

เรารวมบริการจองตั๋วเครื่องบินให้ฟรี ท่านจ่ายเฉพาะค่าตั๋วตามจริง เมื่อท่านใช้บริการแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นของ IncentiveJapan พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย

ไปหลายคน มีราคาพิเศษไหม

รับส่วนลดเพิ่มเติม หากท่านเดินทางเป็นหมู่คณะส่วนตัว กรุ๊ปทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน จัดกรุ๊ปทัวร์ของบริษัท มากกว่า 10 ท่านขึ้นไป

จองแล้ว ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกไหม

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นของบริษัทเรามีทั้งแบบรวมทุกอย่าง ไปแล้วไม่ต้องจ่ายเพิ่ม และแพ็คเกจเที่ยวแบบรวมบางบริการ เพื่อมีช่วงเวลาอิสระเที่ยวเองตามที่ผู้เดินทางต้องการ

เปลี่ยนแปลงภายหลังได้ไหม

เงื่อนไขการจองทัวร์ญี่ปุ่นของเรามีความยืดหยุ่นสูง ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการก่อนถึงวันที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นกับช่วงเวลาที่เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง เป็นต้น

ชำระเงินแบบไหนได้บ้าง

IncentiveJapan อำนวยความสะดวกท่านด้วยหลากหลายช่องทางชำระเงิน อาทิ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัท ชำระผ่านบัตรเครดิตทั้งแบบออนไลน์ หรือ ออนไซต์

เที่ยวญี่ปุ่น เดือนไหนดี

ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ตลอดปี อย่างไรก็ดีช่วงเวลาที่ผู้เดินทางท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน ของทุกปี

พร้อมเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น หรือยัง?

รับข้อเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษ แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวแบบทัวร์ส่วนตัว ตอบสนองทุกความต้องการ ปรึกษาได้ตลอดการเดินทาง

บล็อกท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น ข้อมูลสำคัญ ต้องอ่านก่อนจอง

รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยว จัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว ติดตามเทรนด์ใหม่ ๆ และเคล็ดลับการเที่ยวญี่ปุ่น

ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji)
May 28, 2020

“ฟูจิซัง” ภูเขาไฟที่สวยงามดั่งภาพวาด สิ่งสร้างจากธรรมชาติที่เปี่ยมด้วยมนตร์ขลัง สถานที่ที่มีอิทธิพลทางศิลปะ วัฒนธรรม และความเชื่อของคนญี่ปุ่นมาเป็นเวลายาวนาน...

Continue reading

วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple)
May 28, 2020

ตามรอยการ์ตูนเณรน้อยเจ้าปัญญา “อิคคิวซัง” ไปยังที่พำนักสีทองของท่านโชกุน ที่ “วัดคินคะคุจิ” อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกในกรุงเกียวโต...

Continue reading

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago)
May 25, 2020

     สัมผัสวิถีชีวิตชนบทกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงามและอากาศบริสุทธิ์ ที่ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” พื้นที่ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่จะมอบประสบการณ์แสนประทับใจให้คุณในทุกฤดูกาล

Continue reading

หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai)
May 25, 2020

     เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นพร้อมขอพรจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ “หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก” หมู่บ้านน้ำใสใกล้ภูเขาไฟฟูจิที่ได้ชื่อว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

Continue reading

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites